Inkubator GUMed – I edycja.

Centrum Transferu Technologii w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) wspiera realizację prac badawczo-rozwojowych i przedwdrożeniowych służących zwiększeniu potencjału rynkowego prowadzonych badań w kierunku przyszłego wdrożenia rezultatów prac badawczych.

W ramach naboru formularzy zgłoszeniowy do CTT złożono 10 aplikacji.
Wszystkie wnioski spełniały kryteria formalne.
Trzy wnioski otrzymały rekomendację do przyznania finansowania.

Po dokonaniu oceny merytorycznej projektów, Komitet Inwestycyjny podjął decyzję o skierowaniu do finansowania następujących projektów:

1. Platforma typu PoCT do badań przesiewowych urosepsy oparta o czujniki fotoniczne.
Kierownik projektu: Dr inż. Paweł Wityk
Jednostka: Wydział Farmaceutyczny, Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki

2.  Innowacyjne urządzenie do oceny napięcia płatów skórnych w rozległych operacjach onkologicznych.
Kierownik: Prof. dr. hab. Jacek Zieliński.
Jednostka: Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej

3.  Innowacyjna kompozycja związków dermatologicznych o działaniu ochronnym oraz proregeneracyjnym.
Kierownik projektu:  Prof. dr hab. Michał Pikuła
Jednostka: Wydział Lekarski, Zakład Embriologii

Dofinansowanie dla projektów zostanie przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac przedwdrożeniowych, w celu podniesienia stopnia gotowości wdrożeniowej proponowanych rozwiązań w tym zakup materiałów i surowców, usługi badawcze, ekspertyzy, analizy i raporty będą niezbędne do prawidłowej realizacji projektu oraz koszty związane z ochroną patentową.