Inkubator GUMed

Inkubator GUMed finansowanie dla projektów wdrożeniowych

Gdański Uniwersytet Medyczny w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) ogłasza drugi nabór wniosków dla działania Inkubator GUMed.
W ramach działania możliwe jest uzyskanie wsparcia na realizację prac badawczo-rozwojowych i przedwdrożeniowych służących zwiększeniu potencjału rynkowego prowadzonych badań w kierunku przyszłego wdrożenia rezultatów prac badawczych. Inkubator GUMed przewiduje możliwość otrzymania do 150 tys. zł wsparcia na jeden projekt obejmujący m. in. koszty prac laboratoryjnych, wydatki na zakup materiałów i surowców, przygotowanie prototypu, usługi badawcze, ekspertyzy, analizy i raporty niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu, koszty ochrony patentowej.
Alokacja środków na bieżący nabór wniosków wynosi 450 tys zł brutto.

W naborze Projektów mogą brać udział pracownicy GUMed oraz uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich GUMed i uczestnicy Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed, którzy prowadzą w Uczelni badania naukowe o potencjale wdrożeniowym. Wsparcie mogą otrzymać Projekty, których stopień dojrzałości technologicznej zawiera się w zakresie TRL IV do TRL VI (faza prototypu) skali Technology Readiness Level.
W ramach projektów nie mogą zostać sfinansowane badania podstawowe.

Preferowane będą Projekty, których tematyka wpisuje się w zakres Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) GUMed:
a) POB 1 | Onkologia – m.in. realizacja unikatowych badań biomedycznych, istotnych dla lepszego zrozumienia podłoża chorób onkologicznych i ich bardziej efektywnego leczenia, np. ewolucji w obrębie komórek nowotworowych czy oporności nowotworów na zastosowane leczenie;
b) POB 2 | Kardiologia i medycyna sercowo-naczyniowa – m.in. innowacyjne i interdyscyplinarne badania skupione na kompleksowej analizie struktury oraz funkcji układu sercowo-naczyniowego oraz mechanizmów molekularnej kontroli układu krążenia wraz z rozwojem programu badań patologii mikrokrążenia;
c) POB 3 | Biochemia, genetyka i biologia molekularna – m.in. rozwój wielopłaszczyznowego programu badań nad czynnikami predykcyjnymi ukierunkowanymi molekularnie i wykorzystywanymi w medycynie translacyjnej.

Zgłoszenia projektu należy dokonać poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia projektu, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Naboru Projektów „Inkubator GUMed”. Wypełniony Formularz zgłoszenia projektu wraz z odpowiednimi załącznikami należy dostarczyć osobiście lub korespondencyjnie, w tym za pomocą poczty wewnętrznej GUMed do biura Centrum Transferu Technologii, które mieści się pod adresem: 

Gdański Uniwersytet Medyczny
Centrum Transferu Technologii
ul. Dębinki 7 (budynek nr 5, I piętro)
80-211 Gdańsk 

lub elektronicznie na adres: naukaibiznes@gumed.edu.pl z dopiskiem „Inkubator GUMed”.
Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od 1 grudnia 2022 do 31 stycznia  2023.
Centrum Transferu Technologii GUMed zapewnia obsługę administracyjną, organizacyjną oraz informacyjną dla działania Inkubator GUMed.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin naboru projektów w ramach działania „Inkubator GUMed

Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru projektów w ramach działania „Inkubator GUMed” – Poziomy gotowości technologicznej – Technology Readiness Level (TRL)

-Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru projektów w ramach działania „Inkubator GUMed” – Formularz zgłoszenia projektu 

-Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru projektów w ramach działania „Inkubator GUMed” – Karta oceny projektu

-Załącznik nr 5 do Regulaminu naboru projektów w ramach działania „Inkubator GUMed” – Koszty projektów

-Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru projektów w ramach działania „Inkubator GUMed” – Porozumienie na realizację projektu

-Załącznik nr 2 do Porozumienia na realizację projektu w ramach działania „Inkubator GUMed” – Raport z przebiegu realizacji projektu