Projekt „µGranty B+R dla przedsiębiorstw” to regionalny program dofinansowania usług B+R, w którym pomorscy przedsiębiorcy mogą aplikować o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo-rozwojowych o wartości do 200 tys. złotych.

Role  w projekcie:

Grantobiorca: przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie województwa pomorskiego, który złożył Wniosek o przyznanie grantu

Ekspert merytoryczny: osoba fizyczna posiadającą doświadczenie oraz wiedzę w określonej dziedzinie związanej z obszarami tematycznymi ISP, która wspiera Grantobiorcę w trakcie wypracowania agendy badawczej

Ekspert biznesowy: osoba fizyczna posiadająca doświadczenie we wdrażaniu technologii do gospodarki, która w Projekcie pełni rolę członka Komitetu Inwestycyjnego

Usługodawca: jednostka badawczo-rozwojowa

Wykonawca: usługodawca wybrany w drodze konkursu do realizacji prac B+R w ramach konkretnego wniosku o grant

Projekt realizowany przez Excento sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Gdańskiej) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Centrum Innowacji Medycznych sp. z o.o. (spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Univentum Labs sp. z o.o. (spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego).

Wartość projektu: 26 924 700,00 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 22 885 995,00 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.