Inkubator Innowacyjności 4.0

Centrum Transferu Technologii GUMed realizuje projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” w Konsorcjum, w składzie:

Całkowita wartość projektu: 2 823 900,00 zł

Projekt realizowany jest od 01.07.2020 r. do 31.12.2023 r.

Przedmiotem “Inkubatora Innowacyjności 4.0” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w realizacji projektów mających na celu zastosowanie wyników badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej. W ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” naukowcy GUMed mieli możliwość aplikowania o dofinansowania badań B+R, które jest przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac przedwdrożeniowych w celu podniesienia stopnia gotowości wdrożeniowej proponowanych wynalazków. Daje to możliwość nawiązania kontaktu z odpowiednimi podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi wprowadzeniem danego rozwiązania na rynek .

„Inkubator Innowacyjności 4.0” został ustanowiony komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2020 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”, finansowany jest ze środków europejskich w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.