Inkubator Innowacyjności 2.0

Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zrealizowało program MNiSW Inkubator Innowacyjności 2.0.

Projekt prowadzony był w Konsorcjum w składzie:
Gdański Uniwersytet Medyczny,
Politechnika Gdańska,
Uniwersytet Gdański,
Excento Sp. z o.o.

Łączne dofinansowanie programu wyniosło 1 089 000,00 zł.

Celem projektu było wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji.
Realizacja programu przyczyniła się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Naukowcy GUMed prowadzący badania o potencjale komercyjnym mieli możliwość aplikowania o dofinansowanie prowadzonych badań, wnioski można było składać do biura Centrum Transferu Technologii GUMed do dnia 31 maja br. Po zatwierdzeniu przez Komitet Inwestycyjny decyzji o wsparciu projektów, Centrum Transferu Technologii GUMed miało możliwość dofinansowania 4 projektów o wysokim potencjale wdrożeniowym.

Wyróżnionymi projektami zostały trzy projekty prowadzone na Wydziale Lekarskim: Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej, Katedra i Zakład Farmakologii, Zakład Embriologii oraz jeden prowadzony na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej: Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej.

Ponadto w ramach programu Inkubator Innowacyjności 2.0 możliwe było finansowanie opłat związanych z ochroną praw własności intelektualnych oraz przeprowadzenie szczegółowych badań analiz rynku w celu nawiązania współpracy z zainteresowanym komercjalizacją danego rozwiązania partnerem biznesowym.