Komitet Inwestycyjny – Członkowie

Istotą działania Inkubator GUMed  jest zapewnienie wsparcia na realizację prac badawczo-rozwojowych i przedwdrożeniowych służących zwiększeniu potencjału rynkowego prowadzonych badań w kierunku przyszłego wdrożenia rezultatów prac badawczych. Projekty złożone w ramach naboru wniosków w działaniu Inkubator GUMed podlegają szczegółowej ocenie merytorycznej służącej wyborowi projektów rekomendowanych do otrzymania finansowania. W tym celu Członkowie Komitetu Inwestycyjnego szczegółowo analizują założenia projektów oraz przeprowadzają rozmowy z Kierownikami Projektów. Szanse na uzyskanie finansowania mają projekty posiadające potencjał biznesowy oraz zidentyfikowaną perspektywę przyszłego wdrożenia do gospodarki. W celu zapewnienia rzetelnej i obiektywnej oceny projektów w skład Komitetu wchodzą niezależni eksperci posiadający szeroką wiedze i bogate doświadczenie w działalności biznesowej, w szczególności w zakresie realizacji projektów o charakterze wdrożeniowym.
Poniżej przedstawiamy sylwetki Członków Komitetu Inwestycyjnego, którzy byli zaangażowani w ocenę projektów, zarówno w I jak i II edycji działania Inkubator GUMed:

Aleksander Kłósek – partner zarządzający w funduszu YouNick Mint; aktywny w obszarze identyfikacji, strukturyzacji i nadzoru (aż po exit) nad spółkami na wczesnych fazach rozwoju, w szczególności w sektorze technologii medycznych i przemysłu 4.0. Posiada ponad 15 lat doświadczenia menadżerskiego – w zarządzaniu sprzedażą w firmach farmaceutycznych oraz prowadzeniu inwestycji kapitałowych. W latach 2018 – 2023, wraz z zespołem przeprowadził 28 inwestycji kapitałowych w wysokości od 0,6 – 11 m PLN. W 2020 r. prowadził z ramienia funduszu transakcję wyjścia (sprzedaży 100% udziałów) spółki SmartPharma, gdzie dokonującym akwizycji był międzynarodowy koncern farmaceutyczny o rocznym obrocie ~2 mld USD. Pracuje zarówno z przedsiębiorcami budującymi spółki technologiczne jak też founderami o proweniencji akademickiej, których celem jest transfer swoich dokonań naukowych do świata biznesu. Skoncentrowany na budowaniu wartości spółek z perspektywy inwestorów i klientów. Absolwent psychologii (UAM Poznań) oraz studiów MBA (Leeds Business University School). Prywatnie pasjonat podróży i posiadacz Karty Dużej Rodziny.

Katarzyna Michalak-Magda – Menedżer projektów innowacyjnych i procesu komercjalizacji, analityk biznesowy. Z wykształcenia jest prawnikiem i specjalistą od stosunków międzynarodowych. Ukończyła studia podyplomowe oraz szereg kursów w zakresie zarządzania projektami, finansów i analizy biznesowej. Doświadczenie menedżerskie zebrała pracując w branży IT, energetycznej i nieruchomościowej. Pozyskała finansowanie na kilkanaście projektów finansowanych z różnych programów operacyjnych UE oraz środków na wsparcie rozwoju innowacji. Do grudnia 2017 kierowała zespołem specjalistów tworzących warunki do powszechnego stosowania metody Treg w zwalczaniu cukrzycy typu 1. Pod jej kierownictwem PolTREG pozyskał finansowanie dotacyjne (m.in. NCBiR, PARP, Horyzont 2020) oraz środki finansowe m.in. od funduszy inwestycyjnych fazy seed i VC. Następnie do maja 2019 pełniła rolę Kierownika Programu Rozwoju Biotechnologii w Polskim Funduszu Rozwoju. Odpowiadała za Dział Innowacji i Strategii w Agencji Badań Medycznych. Obecnie współpracuje z firmami wdrażającymi zmiany organizacyjne i procesowe oraz innowacyjnymi start-up’ami. Wspólnie z Alliance For Innovation tworzy m.in. warunki do rozwoju i ekspansji polskich firm z obszaru innowacji medycznych na rynku USA. Od września 2020 roku członek Rady Nadzorczej spółki ENZYBIOTX, której zespół pracuje nad komercjalizacją zastosowania enzymów do zwalczania bakterii antybiotykoopornych. Od 2022 roku wspiera przedsiębiorstwa na drodze reorganizacji i wdrażania zmian procesowych, działając m.in. jako analityk biznesowy przy wdrożeniach ERPspace – systemu klasy low-code ERP. Ekspert w ramach oceny projektów finansowanych z regionalnych programów operacyjnych województwa pomorskiego oraz członek komitetu inwestycyjnego projektu Inkubator Innowacyjności 4.0, realizowanego wspólnie przez Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Gdański. Działa aktywnie w „Stowarzyszeniu BISER – Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych” na rzecz integracji środowisk medycznych w Regionie Morza Bałtyckiego.

Waldemar Wiśniewski – Ekspert z zakresu zarządzania I koordynacji projektów innowacyjnych w główniej mierze w sektorze MedTech i BioTech, ale posiada wiedzę również z innych branż (produkty przetwórstwa z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, IT i inne). Specjalizuje się w ocenie innowacyjności, strategii realizacji projektów B+R, budowaniem strategii zarządzania innowacją i strategią budowania biznesu, tworzeniem harmonogramów rzeczowo-finansowych, ocenie gotowości przedwdrożeniowej, prawie własności intelektualnej, komercjalizacji, a w przypadku sektora MedTech dodatkowo wspiera w kwestii oceny gotowości regulacyjnej MDR/IVDR oraz Systemów Zarządzania Jakością ISO 13485. Ekspert oceniający wnioski w Agencji Badań Medycznych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferuje również wsparcie w zakresie opracowywania analiz rynkowych, zarządzania projektami, zarządzania operacyjnego, przyjęcia strategii finansowania projektów, konsultacje i szkolenia z zakresu podejścia do projektowania wyrobów użytkowych m. in. medycznych. Od kilku lat związany z ogólnopolskim konkursem E(x)plory. Juror oceniający startupy w XIV i XV edycji ogólnopolskiej konferencji MEDmeetsTECH. Od dwóch lat członek komitetu inwestycyjnego ds. oceny projektów innowacyjnych pracowników naukowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek rady społeczno-gospodarczej przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej, Politechniki Bydgoskiej.