Synteza lipopeptydowych koniugatów w leczeniu ran przewlekłych


Ubytki tkankowe, obejmujące pełną grubość skóry, stanowią poważny, obarczony wysokim ryzykiem śmiertelności problem społeczny. Proces gojenia takich ran jest szczególnie złożony i wymaga współdziałania wielu elementów, aktywacji i koordynacji procesów o charakterze biochemicznym czy komórkowym. Istotne znaczenie mają czynniki wzrostu, inicjujące dalszy etap tworzenia nowej tkanki, przejście z fazy zapalnej do fazy proliferacyjnej. Prezentowany wynalazek zapewnia nowe lipopeptydowe koniugaty lub ich farmaceutycznie dopuszczalne sole bogate w reszty Hyp usytuowane w pozycjach AK3, AK4, będące mediatorami regeneracji tkanek, poprzez stymulację proliferacji oraz migracji fibroblastów i kreatynocytów.

Opiekun projektu: dr n. med. Joanna Borzyszkowska