Author name: Joanna Borzyszkowska

Komercjalizacja pośrednia

W praktyce komercjalizacja pośrednia polega na tworzeniu przez twórców naukowych spółek odpryskowych takich jak spółki spin-off lub spin-out w celu wprowadzenia na rynek opracowanego na uczelni wynalazku lub technologii. Proces komercjalizacji pośredniej na uczelni wyższej prowadzony jest poprzez spółkę celową, w przypadku GUMed jest nią Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. Spółka celowa to jednoosobowa spółka kapitałowa, której wyłącznym właścicielem jest uczelnia wyższa, jest tworzona w celu zarządzania prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami własności przemysłowej, które mają prowadzić do komercjalizacji wynalazków badań naukowych. Spółka może realizować cel jakim jest komercjalizacja poprzez tworzenie lub obejmowanie udziałów w spółkach odpryskowych, które powstają w celu wdrożenia wyników B+R powstałych na uczelni. Powołanie spółki celowej przez uczelnię publiczną jest koniecznością, gdyż w myśl zapisów Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, podmiot publiczny takim jest uczelnia nie może nabywać, obejmować ani posiadać udziałów ani akcji w spółkach. Spółka celowa stanowi więc swojego rodzaju „bufor” pomiędzy uczelnią, a spółkami odpryskowymi.

Komercjalizacja bezpośrednia

W praktyce komercjalizacja bezpośrednia oznacza sprzedaż albo oddawanie do użytku innemu podmiotowi wyników prac działalności naukowej. W wyniku zawarcia umowy zbycia praw czyli sprzedaży następuje przeniesienie pełni praw z uczelni na podmiot kupujący. W wyniku zawarcia umowy licencyjnej następuję udzielenie przez uczelnię wybranemu podmiotowi upoważnienia do korzystania z technologii na określonych w umowie zasadach oraz w określonym czasie. Wszelkie działania podejmowane w uczelni związane z komercjalizacją bezpośrednią, takie jak współpraca z firmami potencjalnie zainteresowanymi wynikami działalności naukowej uczelni, zawieranie i negocjowanie umów licencyjnych i sprzedaży, realizowane są przez zespół pracowników Centrum Transferu Technologii GUMed.

„W ZESPOLE SIŁA!”

– Czyli jak stworzyć zespół zdolny do skutecznego wdrożenia innowacji na rynek? Odpowiednio dobrany zespół osób realizujący projekt to niejednokrotnie klucz do sukcesu podczas opracowywania i wdrażania danego rozwiązania na rynek. Jednym z pierwszych pytań w rozmowach brokerów Centrum Transferu Technologii z przedstawicielami firm czy funduszy zainteresowanymi rozwojem danego rozwiązania, jest pytanie o zespół projektowy, …

„W ZESPOLE SIŁA!” Read More »

Prawo własności – słowniczek pojęć w pigułce.

Własność zgodnie z definicją określoną w art. 140 Kodeksu cywilnego, jest uprawnieniem do posiadania, korzystania oraz rozporządzania rzeczami z wyłączeniem innych osób w granicach ustanowionych przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Właściciel danej rzeczy ma więc prawo do swobodnego zarządzania oraz czerpania korzyści z posiadanego dobra. Prawo własności możemy uznać za fundament stosunków gospodarczych i społecznych. Własność dzielimy na dobra materialne i niematerialne.