Inkubator GUMed – II edycja

Centrum Transferu Technologii w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) wspiera realizację prac badawczo-rozwojowych i przedwdrożeniowych służących zwiększeniu potencjału rynkowego prowadzonych badań w kierunku przyszłego wdrożenia rezultatów prac badawczych.

W ramach naboru formularzy zgłoszeniowy do CTT złożono 12 aplikacji.
Wszystkie wnioski spełniały kryteria formalne.
Trzy wnioski otrzymały rekomendację do przyznania finansowania.

Po dokonaniu oceny merytorycznej projektów, Komitet Inwestycyjny podjął decyzję o skierowaniu do finansowania następujących projektów:

  • Badania in vivo oraz opracowanie prototypu potencjalnego leku przeciwnowotworowego nowej generacji Graph-2-ME opartego na grafenie w terapii miejscowej zaawansowanych guzów skóry, który będzie realizowany pod kierownictwem dr hab. Magdaleny Górskiej-Ponikowskiej, prof. uczelni kierownik Katedry i Zakładu Chemii Medycznej we współpracy z zespołem prof. Ewy Iżyckiej-Świeszewskiej, zespołem prof. Tomasz Bączka oraz lek. wet. Grażyną Sularz z Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej,
  • Ocena toksyczności ostrej i przewlekłej zmodyfikowanego oksysterolu CF3-7α,25OHC i barbadyny in vivo, autorstwa zespołu dr Aleksandry Rutkowskiej, zastępcy kierownika badań Centrum Chorób Mózgu,
  • Produkcja wariantu gain-of-function białka C2 układu dopełniacza w bakteryjnym systemie ekspresji kierowany przez dr. hab. Marcina Okroja, prof. uczelni z Zakład Biologii Komórki i Immunologii.

Dofinansowanie dla projektów zostanie przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac przedwdrożeniowych, w celu podniesienia stopnia gotowości wdrożeniowej proponowanych rozwiązań w tym zakup materiałów i surowców, usługi badawcze, ekspertyzy, analizy i raporty będą niezbędne do prawidłowej realizacji projektu oraz koszty związane z ochroną patentową.