Współpraca uczelni z firmami

Jednym z elementów działalności uczelni jest aktywne wpieranie na rzecz rozwoju gospodarki m.in. w zakresie transferu wiedzy i technologii. W preambule ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ustawodawca zawarł ten element jako jeden z trzech pryncypiów. Wskazując „zasady funkcjonowania szkolnictwa wyższego oraz prowadzenia działalności naukowej w oparciu o następujące pryncypia: – uczelnie oraz inne instytucje badawcze realizują misję o szczególnym znaczeniu dla państwa i narodu: wnoszą kluczowy wkład w innowacyjność gospodarki, przyczyniają się do rozwoju kultury, współkształtują standardy moralne obowiązujące w życiu publicznym.”

Poruszając temat współpracy z przedsiębiorcami należy pamiętać, że to nie tylko komercjalizacja – czyli sprzedaż przez uczelnię wyższą wyników B+R lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu lub dzierżawy. To także możliwość współpracy w zakresie realizacji zleconych usług badawczych w ramach, których wyodrębnia się badania aplikacyjne czy prace rozwojowe, ekspertyzy, analizy, opinie, testy, walidacje czy też raporty.

Warto podkreślić, że zlecone usługi badawcze to odrębna forma współpracy w zakresie przekazywania wiedzy z uczelni wyższych do gospodarki, która ma charakter odpłatny – wyceniany na zasadach rynkowych.

Korzyści dla uczelni jakie niesie ze sobą współpraca przy zleconych usługach badawczych:

 • Przychody finansowe dla uczelni i twórców z komercjalizacji i zleconych usług badawczych
 • Punkty do oceny wewnętrznej pracowników
 • Punkty do oceny parametrycznej uczelni – przychody uzyskane przez uczelnię z realizacji usług badawczych świadczonych na rzecz podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki podlegają ocenie finansowej efektów B+R w ramach oceny parametrycznej
 • Staże praktyki studenckie
 • Nawiązywanie współpracy nauka-biznes
 • Realizacja w przyszłości wspólnych projektów
 • Korzystanie z wyników B+R w procesie dydaktycznym
 • Powstawianie prac doktorskich – doktoraty wdrożeniowe
 • Realizacja prac dyplomowych „zamawianych”
 • Poznawanie trendów rynkowych w przypadku realizacji badań zleconych

Wymierne korzyści uzyskuje również przedsiębiorca, wśród nich m.in.:

 • Możliwość aplikowania o środki zewnętrzne na inwestycje w innowacyjne rozwiązania oparte na technologiach nabytych z uczelni wyższych
 • Zdobywanie przewagi konkurencyjnej firm dzięki wdrażaniu nowych technologii
 • Korzystanie z doradztwa pracowników uczelni i zlecanie uczelni usług badawczych
 • Możliwość pośredniego korzystania z aparatury badawczej uczelni
 • Korzyści podatkowe związane z inwestowaniem w B+R
 • Możliwość dalszej współpracy i realizacji wspólnych projektów
 • Kształcenie kadr i wdrażanie nowych rozwiązań – doktoraty wdrożeniowe i prace dyplomowe „zamawiane”
 • Możliwość odbywania staży dla studentów jak również dla pracowników naukowych w przedsiębiorstwach (wymiana doświadczeń)

Współpraca, aby była satysfakcjonująca oraz opłacalna musi przynosić wymierne korzyści dla obu stron i tak też dzieje się na linii współpracy uczelnia – firma.