Patent dla naukowców GUMed

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał patent na wynalazek GUMed pt. „Hybrydy GO-2-ME i rGO 2-ME, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie”.

Przedmiotem wynalazku są hybrydy GO-2-ME2 lub rGO-2-ME stanowiące trwałe połączenie cząstek 2-metoksyestradiolu (2-ME) z tlenkiem grafenu GO lub zredukowanym tlenkiem grafenu rGO do projektowania efektywnego leczenia onkologicznego w terapii celowanej o działaniu wybiórczym na tkankę nowotworową

Hybrydy GO-2-ME lub rGO-2-ME można zastosować jako system terapeutyczny o regulowanej biodostępności i kontrolowanym uwalnianiu substancji czynnej  2-ME. Wyniki badań opatentowanych hybryd, wskazują na zwiększoną biodostępność 2-ME oraz względną selektywność potencjalnej terapii przeciwnowotworowej poprzez kierowanie aktywnego związku bezpośrednio w miejsce lokalizacji nowotworu. Dzięki temu hybrydy GO-2-ME lub rGO-2-ME można zastosować do leczenia nowotworów skóry, zwłaszcza czerniaka złośliwego lub innych nowotworów skóry i błon śluzowych, jak również do leczenia nowotworów tkanek miękkich i kości, zwłaszcza kostniakomięsaka albo jako środek wspomagający gojenie się ran, w szczególności owrzodzeń nowotworowych. Zastosowanie wynalazku stwarza możliwość wdrożenia spersonalizowanej terapii przeciwnowotworowej, co jest niezwykle istotne zwłaszcza w przypadkach guzów nowotworowych szczególnie opornych na leczenie.

Opracowanie wynalazku możliwe było dzięki dofinansowaniu w ramach grantu, programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, którego celem jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego w realizacji projektów mających na celu zastosowanie wyników badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej. „Inkubator Innowacyjności 4.0” został ustanowiony komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2020 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”, finansowany jest ze środków europejskich w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dalszy rozwój projektu umożliwiło finansowanie ze środków „Inkubatora GUMed” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB), grant na realizację prac badawczo-rozwojowych i przedwdrożeniowych służących zwiększeniu potencjału rynkowego prowadzonych badań w kierunku przyszłego wdrożenia rezultatów prac badawczych. Kierownikiem obydwu grantów jest prof. Magdalena Górska-Ponikowska, Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Medycznej Wydziału Lekarskiego GUMed.

Wynalazek został opracowany we współpracy z naukowcami z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Nauk Ekonomicznych Polska Akademia Nauk oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Autorami patentu ze strony GUMed są: dr hab. Magdalena Górska-Ponikowska, prof. uczelni, prof. dr hab. Ewa Iżycka-Świeszewska, dr Jacek Gulczyński, dr Anna Kamm, prof. dr hab. Tomasz Bączek, dr hab. Lucyna Konieczna, dr Mariusz Belka, dr hab. Alicja Kuban-Jankowska, dr Narcyz Knap.

Wszystkim twórcom serdecznie gratulujemy!