Patent europejski dla badaczy GUMed

Z przyjemnością informujemy, iż wynalazek pt. ”Novel method for the isolation of biogenic amines from biological matricles” otrzymał patent wydany przez Europejski Urząd Patentowy (EPO).
Przedmiotem oferty jest nowy sposób izolacji amin biogennych z materiału biologicznego, który wykorzystuje ciecze jonowe do mikroekstrakcji w fazie stałej amin biogennych przed ich rozdzieleniem za pomocą miceralno-elektrokinetycznej chromatografii sprzężonej z detektorem spektrofotometrycznym UV/VIS.
Oznaczanie amin biogennych w materiale biologicznym wzbudza ogromne zainteresowanie ze względu na duże znaczenie diagnostyczne tych związków. Obecnie zainteresowanie analityków skupione jest na poszukiwaniu podejść poprawiających czułość metody już na etapie ekstrakcji analitów z matrycy lub na etapie wzmocnienia sygnału on-line w trakcie analizy separacyjnej.

W dzisiejszych czasach, gdy wymagania analityczne rosną, niezbędna jest:
– redukcja zużycia próbek biologicznych: dysponując niewielką objętością próbki biologicznej koniecznym jest uzyskanie szeregu, istotnych klinicznie informacji o związkach, typowanych jako biomarkery, występujących w znikomych ilościach
– redukcja lub wyeliminowanie toksycznych odczynników: z uwagi na zanieczyszczenie środowiska i niebezpieczeństwo dla analityka wykonującego oznaczenia
– uproszczenie procedur eksperymentalnych, by uniknąć dodatkowych kosztów, zminimalizować czas potrzebny na przeprowadzenie analizy i dostarczyć wiarygodnych wyników badań w stosunkowo
krótkim czasie.

Innowacyjność badań podjętych przez twórców niniejszego wynalazku polega na pionierskim zastosowaniu cieczy jonowej jako dodatku do desorbentu w mikroekstracji do fazy stałej (ang. solid phase microextraction, SPME) podczas jednoczesnej izolacji 7 amin biogennych i ich aminokwasów prekursorowych z próbek moczu. Uzyskane usprawnienie procedury izolacji śladowych ilości wybranych związków ze złożonych matryc biologicznych jest istotne z uwagi na znaczenie amin biogennych w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego np. w chorobie Alzheimera, chorobie Parkinsona, zaburzeniach ze spektrum autyzmu, nowotworach neuroendokrynnych i w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego. Badanie jest również pomocne w diagnostyce chorób autonomicznego układu nerwowego.
Twórcami wynalazku są: dr hab. Ilona Olędzka,  dr Natalia Miękus-Purwin,  dr hab. Alina Plenis, prof. dr hab. Tomasz Bączek, dr hab. Piotr Kowalski
Serdecznie gratulujemy!