Program Horyzont Europa: wsparcie dla nauki i innowacji w Unii Europejskiej

Program Horyzont Europa, obejmujący lata 2021–2027, to jedna z najważniejszych inicjatyw w historii Unii Europejskiej. Jest największym programem badań naukowych i innowacji zaproponowanym na obszarze Europy. Zainwestowana kwota 95,5 mld euro ma wspierać nowatorskie badania i rozwiązania, przy pomocy wyznaczonych filarów:

  • Filar I: Doskonała baza naukowa
  • Filar II: Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa
  • Filar III: Innowacyjna Europa
  • Dodatkowy komponent: Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Poniżej można znaleźć poszczególne komponenty każdego filaru z linkiem do strony informującej o dostępnych grantach.

  1. Doskonała baza naukowa
  1. Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa
  1. Innowacyjna Europa

Rozwój potencjału badawczego poprzez stymulowanie współpracy międzynarodowej, wspieranie ekosystemów ze słabszymi wynikami w badaniach i innowacji, tworzenie centrów doskonałości to główne założenia programu Horyzont Europa w odpowiedzi na realne wyzwania społeczne i gospodarcze. Synergia z innymi programami, takimi jak InvestEU, Erasmus+, polityka spójności UE, Cyfrowa Europa, czy Łącząc Europę, pokazuje wachlarz instrumentów, które Unia Europejska uruchomiła w celu szybkiego rozpowszechnienia wyników badań naukowych i innowacji na różnych szczeblach.