Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce

11 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce (ang. International Day of Women and Girls in Science).

Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją A/RES/70/212 z dnia 22 grudnia 2015 roku na wniosek ONZ do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), które wspiera dostęp kobiet i dziewcząt do nauki na wszystkich szczeblach edukacji.

Święto to ma promować równość płci w dziedzinie nauki i technologii, podkreślać kluczową rolę jaką odgrywają kobiety w sferze badawczej oraz zachęcać je do żywego podejmowania kariery naukowej. Dzień ten jest również dobrym pretekstem do rozmów na temat równego traktowania kobiet i mężczyzn w placówkach naukowych, w których na co dzień pracujemy.

Przez wiele lat, na całym świecie mogliśmy obserwować znaczną nierównowagę reprezentacji płci na wielu poziomach dyscyplin naukowych, technologii i inżynierii. Mimo, że kobiety poczyniły ogromne postępy w zwiększaniu swojego udziału w szkolnictwie wyższym, nadal są niedostatecznie reprezentowane w niektórych dziedzinach nauki.

Gdański Uniwersytet Medyczny realizuje Plan Równości Płci na lata 2021-2023/2024, będący wymogiem kwalifikowalności instytucji do udziału w projektach finansowanych centralnie przez Komisję Europejską, takich jak Horyzont Europa. Celem działania jest zwiększenie i wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej, zapewnienie równych szans w środowisku pracy, w którym wszyscy, niezależnie od płci, mają możliwość równego rozwoju swoich talentów oraz zintegrowanie wymiaru płci w projektach oraz badaniach naukowych.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce, zespół CTT życzy wszystkim kobietom zaangażowanym w rozwój nauki, dalszych sukcesów w karierze zawodowej oraz odwagi w podążaniu za realizacją kolejnych wyzwań naukowych!