DANUBE LABS AWARD dla naukowców GUMed!

Centrum Transferu Technologii GUMed podpisało umowę z firmą biotechnologiczną Evotec AG oraz organizacją CEBINA (Central European Biotech Incubator and Accelerator) w ramach akceleracji DANUBE LABS na realizację projektu badawczego dotyczącego praktycznego zastosowania hiperaktywnych białek układu dopełniacza jako czynnika wspomagającego immunoterapię.

Badanie bazuje na wynalazku zespołu prof. Marcina Okroja z Zakładu Biologii Komórki i Immunologii, który objęty jest międzynarodową ochroną patentową. Badacze zidentyfikowali mutacje o charakterze nadania funkcji (ang. gain of function) w genach kodujących białka ścieżki klasycznej układu dopełniacza u chorych cierpiących na rzadkie choroby nerek. Produkty takich zmutowanych genów nie były podatne na fizjologiczną regulację, tym samym powodując uszkodzenia zdrowych tkanek organizmu. Badacze na podstawie analizy in silico zaprojektowali, a następnie wyprodukowali warianty takich białek o jeszcze silniej wyrażonym hiperaktywnym fenotypie, których aktywność wymaga wcześniejszego zainicjowania kaskady dopełniacza przez związanie się przeciwciał do komórki docelowej. Następnie wykazali, iż dodatek takich komponentów do surowicy pacjentów z nowotworami hematologicznymi leczonych przy pomocy przeciwciał terapeutycznych takich jak rituximab, obinutuzumab czy daratumumab powoduje znacznie efektywniejszą eliminację komórek nowotworowych.

Autorzy patentu GUMed, w ramach którego prowadzona będzie akceleracja we współpracy z DANUBE LABS.

Zaplanowane w ramach akceleracji badania będą obejmowały określenie farmakokinetyki wspomnianych białek, określenie wpływu na eliminację komórek chłoniaka in vivo w mysim modelu, a także wykazanie aktywności modyfikowanych białek w autologicznej surowicy pacjentów wobec izolowanych od nich komórek przewlekłej białaczki limfocytarnej (CLL). DANUBE LABS zapewni wsparcie GUMed w zakresie rozwoju badawczego i biznesowego projektu, a po osiągnięciu wszystkich uzgodnionych kamieni milowych, skomercjalizuje projekt poprzez założenie spółki spin-out.

Budżet projektu, zapewniony w całości przez partnerów zagranicznych, wynosi 560 000 EURO. Zadania po stronie GUMed realizować będzie Zakład Biologii Komórki i Immunologii i zespół badawczy prof. dr hab. Marcina Okroja oraz Klinika i Katedra Transplantologii i Hematologii kierowana przez prof. dr hab. Macieja Zauchę.

https://www.danubelabs.eu/