Jak wypełnić formularz zgłoszenia informacji o wynikach badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami, w przypadku zgłoszenia znaku towarowego.

Wypełnianie Formularza zgłoszenia informacji o wynikach badan naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami, nie jednego naukowca potrafi przytłoczyć. A już w szczególności w przypadku znaku towarowego. Dlatego też w tym poście zostanie Państwu objaśnione jak należy uzupełnić powyżej wspomniany formularz (stanowiący podstawę do wszczęcia postępowania patentowego na Uczelni wyższej) w przypadku chęci zgłoszenia znaku towarowego.

Według definicji na stronie Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów i/lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów i/lub usług innego usług innego przedsiębiorcy oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej na znaku.

Wyróżnia się wiele rodzajów znaków towarów. Najczęściej występującymi są znaki:

 • słowne,
 • graficzne,
 • słowno-graficzne,
 • przestrzenne,
 • pozycyjne,
 • dźwiękowe;
 • kolor;
 • deseń;
 •  ruchome;
 •  multimedialne;
 •  hologramy oraz inne niewymienione w tym miejscu rodzaje znaków towarowych[1].

1.NAZWA REZULTATU BADAŃ

W nawie rezultatu badań należy wpisać w ramach czego powstał znak towarowy np.: w ramach powstania aplikacji mobilnej, czy też powstania produktu leczniczego dla jakiej grupy schorzeń.

2.OPIS REZULTATU BADAŃ

a) streszczenie maksymalnie do strony, informujące przede wszystkim, jakie problemy rozwiązuje rezultat badań/wynalazek i jaka jest możliwość jego komercyjnego zastosowania (bez ujawniania szczegółów technicznych, z minimalną ilością specjalistycznego słownictwa).

W tym podpunkcie należy opisać jakie problemy rozwiązuje rezultat badań/wynalazek a nie znak towarowy.

  b) Krótki opis strony technicznej rezultatu badań wykazujący jego nowatorskość, użyteczność, przewagę nad istniejącymi rozwiązaniami. Długość: maksymalnie – 1,5 strony.

Poza opisem strony technicznej uzyskanego rezultatu badań, wykazaniem jego nowatorskości, użyteczności i przewagi nad istniejącymi należy opisać znak towarowy( w przypadku znaku graficznego czy słowno-graficznego podać: kolorystykę, kształt, opis tego co przedstawia i czemu ma służyć). Zaleca się również załączyć wygląd ikonografiki, o ile jest to możliwe.

3.SŁOWA KLUCZOWE DOTYCZĄCE REZULTATU BADAŃ

Słowa kluczowe ułatwią przeszukanie baz patentowych – sprawdzenie nowości i poziomu wynalazczego rozwiązania (proszę podać także w języku angielskim)

Podaje się słowa, których dotyczy znak towarowy. Na przykład grupę schorzeń, nazwę grupy wypracowanego rozwiązania.

4. LISTA PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH BADAŃ I ICH REZULTATU

a) Lista wcześniejszych publikacji i innych publicznych wypowiedzi dotyczących badań (proszę załączyć kopie wszystkich posiadanych publikacji, posterów).

b) Proszę podać daty wszystkich planowanych publikacji, wystąpień publicznych, posterów dotyczących badań.

W przypadku gdy nie planują państwo żadnych publikacji lub ich nie było należy udzielić odpowiedzi w postaci : nie dotyczy.

5. FINANSOWANIE BADAŃ

Proszę opisać, czy praca prowadząca do wynalazku/otrzymania rezultatu była w jakikolwiek sposób finansowana z zewnętrznych źródeł (granty, sponsorzy itp.)? Jeśli tak, proszę załączyć kopie wszystkich dokumentów związanych z finansowaniem.

6. ZASTOSOWANIE RYNKOWE I ODBIORCY REZULTATU BADAŃ

Należy podać planowane stosowanie znaku na rynku, czemu będzie on służyć oraz kto zyska na jego powstaniu.

7. TWÓRCY REZULTATU BADAŃ

Wymieniamy wszystkich Twórców, którzy mieli swój udział w pracy przy danym znaku towarowym. Jednocześnie należy podać % udział wśród Twórców. Suma udziałów musi wynosić 100%. Przy każdym z Twórców należy umieścić jego podpis. Formularz może zostać podpisany przez Twórców tylko formie elektronicznej lub tradycyjnej. Nie dopuszcza się formularza złożonego z podpisami elektroniczno-tradycyjnymi.

     Oświadczenie

Oświadczenie musi zostać podpisane przez wszystkich wymienionych Twórców w punkcie 7 formularza.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Centrum Transferu Technologii.

[1]https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/znaki-towarowe-informacje-podstawowe/co-to-jest-znak-towarowy