Nabór wniosków w ramach działania Proof of Concept (PoC)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła z naborów wniosków w działaniu Proof of Concept, które  ma na celu wsparcie naukowczyń i naukowców w weryfikacji potencjału rynkowego ich odkryć i jest skierowane do badaczy i badaczek na każdym etapie kariery naukowej (w tym również tych, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia naukowego).

Kto może ubiegać się o finansowanie:
Wnioskodawcami są organizacje badawcze, które wskazują głównego wykonawcę projektu/główną wykonawczynię projektu – autora/-kę wniosku i twórcę/-czynię lub współtwórcę/-czynię wyników badań będących podstawą do realizacji projektu. Osoba ta w okresie realizacji projektu będzie pracownikiem Wnioskodawcy w wymiarze nie mniejszym niż 0,5 etatu.

Na co można otrzymać finansowanie:
Finansowanie można otrzymać na prace badawczo-rozwojowe mające na celu weryfikację postawionej we wniosku hipotezy badawczej. Efektem przeprowadzonych badań  powinien być postęp na ścieżce prowadzącej do komercjalizacji projektu. W ramach działania możliwa jest realizacja projektów w formule skutecznej współpracy z przedsiębiorstwem, przy czym wsparcie finansowe udzielane jest jedynie organizacji badawczej.
Zakres tematyczny projektów, które mogą otrzymać finansowanie, nie jest ograniczony do poszczególnych dziedzin nauki, lecz odnosi się do priorytetów ujętych w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Finansowanie nie obejmuje badań podstawowych.

Wysokość finansowania:
Jeden projekt może otrzymać finansowanie w maksymalnej wysokości 700 tys. zł. Środki są przyznawane w drodze konkursu na maksymalnie 12 miesięcy.

Termin składania wniosków:
Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie 03.08.2023 – 07.09.2023 do godziny 16.00 (GTM+1)

Kontakt w sprawie konkursu:
Centrum Transferu Technologii GUMed tel. 58 349 10 09
e-mail: ctt@gumed.edu.pl

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej:

Więcej informacji, dokumenty i dodatkowe informacje