Patent a opłaty patentowe

Zabezpieczanie praw własności intelektualnej na uczelni rozpoczyna się od złożenia formularza zgłoszenia rezultatu https://ctt.gumed.edu.pl/zgloszenie-innowacji/ wówczas Twórca powiadamia pracodawcę – GUMed, że rezultatem prowadzonych badań są wyniki, które mogą mieć potencjał wdrożeniowy.

Poczynając od zgłoszenia formularza rozpoczyna się praca Twórcy lub Twórców z rzecznikiem patentowym w celu opracowania zgłoszenia patentowego, które umożliwi ochronę własności intelektualnej poprzez wyłączną możliwość komercyjnego wykorzystania przez podmiot lub podmioty, które dokonały zgłoszenia patentowego. Na tym etapie cała uwaga jest skoncentrowana na jak najlepszym opisaniu wynalazku, tak by ekspert w urzędzie wydał pozytywną decyzję w zakresie praw własności intelektualnej do zgłaszanego rozwiązania. Realizując te zadnia często nie skupiamy się na kolejnych etapach postępowania, gdy urząd wyda pozytywną decyzję i jakie będą związane w tym koszty. W przypadku patentu wydanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej opłaty nie będą stanowiły tak dużego wyzwania finansowego jak w przypadku pozytywnej decyzji European Paten Office (EPO). Decyzja o uzyskaniu prawa ochronnego na poziomie europejskim to zawsze duża satysfakcja – możemy posiadać wyłączność praw aż w 39 krajach! Następuje wówczas czas na podjęcie ostatecznych decyzji o tym w jakich państwach walidowany (utrzymywany w mocy) będzie patent, a co z tym nierozłącznie związane jakie będą roczne koszty tej ochrony.

Dlatego tak istotny z punktu widzenia Centrum Transferu Technologii jest wczesny kontakt z potencjalnymi nabywcami, licencjobiorcami którzy mogą być zainteresowani nową technologią. Już w formularzu zgłoszenia rezultatu prosimy o podanie potencjalnych nabywców, aby móc tuż po dokonaniu zgłoszenia weryfikować zainteresowanie nową technologia na rynku. W przypadku technologii powstających na uczelni ich poziom gotowości do wdrożenia na rynek jest na wczesnym etapie i najczęściej jest jeszcze potrzeba z jednej strony czasu na testowanie a z drugiej strony środków finansowych na kolejne badania czy to na poziomie prototypu czy na poziomie badań na zwierzętach.

W ostatnich latach obserwujemy coraz sprawniejsze – szybsze rozpatrywanie zgłoszeń przez urzędy patentowe, co z jednej strony daje nam pewność w zakresie wyłączności praw z drugiej jednak powoduje szybsze pojawienie się stosunkowo dużych kosztów związanych z utrzymaniem patentu w mocy. Opłaty patentowe w krajach europejskich wnoszone są corocznie. Elementy składowe opłaty w poszczególnym kraju to nie tylko wniesienie opłaty urzędowej, ale również koszt opłacenia rzecznika patentowego w danym kraju, który dokona opłaty na rzecz uprawnionego.

Warto dlatego mając świadomość kolejnych kroków już na etapie przygotowania zgłoszenia zastanowić się, gdzie w przypadku przyznania patentu będzie planowana ochrona, gdzie są potencjalni producenci mogący być zainteresowani nabyciem praw, na jakie rynki jest dedykowane nasze rozwiązanie i co najistotniejsze jakie koszty będą wiązały się z utrzymaniem patentu w mocy. Kluczowe są także poszukiwania inwestora lub licencjobiorcy, który będzie zainteresowany wdrożeniem technologii na rynek, a jednocześnie przejmie zobowiązania finansowe wynikające z ochrony patentowej.