Podsumowanie XIV Ogólnopolskiej Konferencji PACTT w Toruniu

XIV Ogólnopolska Konferencja PACTT odbyła się w dniach 11-13.10.2023 r. w Toruniu. W wydarzeniu wzięło udział 182 osoby z ośrodków wspierających transfer technologii i wzmacniających współpracę nauki  z biznesem zarówno z Polski jak i z jednostek zagranicznych.

Dzień 1 – 11.10

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od oficjalnego otwarcia, które poprowadzili Paweł Płatek — Wiceprezes Fundacji PACTT oraz
Aleksandra Kalocińska-Szumska – p.o. Dyrektora CPATT UMK. Po krótkim wprowadzeniu głos zabrała prof. dr hab. Aldona Glińska Neweś — Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społecznym i Gospodarczym UMK.

Po słowach wstępu odbyły się pierwsze prelekcje: Rafała Komara — Naczelnika Wydziału Projektów z zakresu Innowacji, Departamentu Innowacji i Rozwoju w MEiN. Podczas swojego wystąpienia omawiał on wspieranie komercjalizacji badań naukowych przez MEiN. Kolejnym prelegentem była Pani Patrycja Czubkowska — Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP, która podczas swojej wypowiedzi przedstawiła najnowsze propozycje Komisji Europejskiej dotyczące ochrony własności przemysłowej.

Ostatnia tego dnia merytoryczna część konferencji dotyczyła przybliżenia działań, jakie realizują sponsorzy, w tym związanych z akceleracją rozwiązań naukowych.

Podczas sesji GODZINA DLA SPONSORÓW na scenie wydarzenia pojawili się reprezentanci organizacji wspierających nasze wydarzenie:

 • OPTeam
  • Grzegorz Kierner Business Development Manager,
  • Grzegorz Żytka Dyrektor Sprzedaży Obszar EDU,
 • PFR
  • Jarosław Chojecki Starszy specjalista,
  • Paweł Huras Project Manager
 • Akces NCBR
  • Konrad Kosecki Zastępca Kierownika Działu Research i Selekcji
 • Grupa Azoty Puławy
  • Robert Karowiec Dyrektor Pionu Technologii i Rozwoju,
  • Arkadiusz Małek Szef Biura Zarządzania Projektami Badawczymi i Rozwojowymi.

Dzień 2 – 12.10

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od panelu tematycznego, pt. Współpraca nauki i samorządu w obszarze rozwiązań teleopiekuńczych i telemedycznych, w którym udział wzięli:

 • Aleksandra Kalocińska-Szumska, p.o. Dyrektora CPATT/CPATT UMK
 • dr Aleksandra Wypych, pracownik naukowy ICNT UMK, Prezes spółki celowej AKAMED Sp. z o.o.
 • dr Marzena Humańska, Collegium Medicum UMK
 • Adam Szponka, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu
 • lek. Waldemar Bębenek, kardiolog, konsultant w zakresie rozwiązań kardiologicznych w obszarze telemedycyny i teleopieki.

W dalszej części panele prowadzili przedstawiciele różnych ośrodków naukowych. Jako pierwszy wystąpił Piotr Pokorny — Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, który omówił działalność Centrów Transferu Technologii (CTT), relacje z otoczeniem, a także kluczowe problemy organizacyjne na uczelni.

Następnie głos zabrali przedstawiciele AGH — Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie — dr hab. inż. Konstanty Marszałek, prof. AGH oraz dr hab. inż. Paweł Malinowski, prof. AGH, którzy koncentrowali się w swoim wystąpieniu na bazie informacyjnej jako narzędziu wspierania nauki dla gospodarki.

Ostatnim prelegentem w tej sesji był Pan Marcin Stolarek — Przedstawiciel CTT Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego wystąpienie odnosiło się do wykorzystywania modeli biznesowych jako narzędzi do efektywnej komunikacji pomiędzy nauką a biznesem.

Druga sesja rozpoczęła się od dwóch wystąpień gości zza granicy: Marty Zgagacz – University of Colorado Boulder oraz Donnie Sc Lygonis – KTH INNOVATION.

Następnie głos zabrał Krzysztof Maternicki z prezentacją na temat projektu RM-ROADMAP.

Kolejne wystąpienie należało do dr inż. Jakuba Jasiczaka ze Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o., który omówił m.in. case study współpracy PACTT i PSC z BGK oraz GSK.

Krzysztof Gulda z UWRC sp. celowej UW podczas swojego wystąpienia wywołał interesującą dyskusję na temat projektów FENG i roli, jaką mają odgrywać naukowcy z polskich jednostek badawczych w projektach składanych przez firmy w tym programie.

Na sam koniec wystąpiła dr Aleksandra Burdukiewicz z Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, która odniosła się do tematu komercjalizacji rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Dzień 3 – 13.10

Ostatni dzień był zdominowany przez panel rzeczników patentowych wśród, których wystąpili:

 • dr Arkadiusz Michalak z prezentacją na temat rozkładu ciężaru dowodu w sprawach z zakresu
  zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • dr Wojciech Gierszewski z prezentacją na temat zabezpieczeń roszczeń w sprawach własności intelektualnej po 1.07.2023r.
 • Magdalena Filipek-Marzec z prezentacją na temat wynagrodzeń twórców projektów wynalazczych.
 • dr Krzysztof Czub z prezentacją na temat projektowanej nowelizacji prawa wzorów przemysłowych w UE.
 • dr Karolina Sztobryn z prezentacją na temat propozycji zmian w postępowaniu opozycyjnym w sprawie znaków
  towarowych.
 • dr Katarzyna Krupa-Lipińska z prezentacją na temat projektowanej regulacji UE dotyczącej Standard Essential Patent.

Ostatnia sesja toruńskiej konferencji była poświęcona sprawozdaniu z półrocznej działalności Rady Koordynacyjnej PACTT i Fundacji PACTT oraz podsumowaniu całości wydarzenia, w której to sesji brali udział:

 • Katarzyna Waligóra-Borek (Rada Koordynacyjna PACTT, Dyr. CTT Gdański Uniwersytet Medyczny),
 • Adam Bartnicki (Rada Koordynacyjna PACTT, Dyr. CTT Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego),
 • Krzysztof Maternicki (Rada Koordynacyjna PACTT),
 • Paweł Płatek (Rada Koordynacyjna PACTT, Fundacja PACTT, UOTT Uniwersytet Warszawski).

Listy intencyjny

Podczas konferencji został również podpisany list intencyjny o współpracy w zakresie upowszechniania idei 3W pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Fundacją PACTT. Tak sam list podpisany został pomiędzy BGK i Porozumieniem Spółek Celowych.

Podczas wszystkich przerw kawowych, lunchy i spotkań networkingowych trwały nieustające dyskusje i wymiany poglądów.


Dziękujemy w szczególności organizatorom z CPATT Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za czas, zaangażowanie i wysiłek jaki zespół włożył w przygotowanie tego wspaniałego wydarzenia, a także współorganizatorowi — Ministerstwu Edukacji i Nauki, które sfinansowało w dużem mierze organizację konferencji.

Kolejna – XV Ogólnopolska Konferencja PACTT  odbędzie się w dniach 08-10.05.2024 r. w Poznaniu.