Spotkanie ze studentami Wydziału Farmaceutycznego GUMed

W dniu 23 października 2023 przedstawiciele Centrum Transferu Technologii GUMed uczestniczyli w spotkaniu Studenckiego Koła Naukowego „ISPE – Farmacja Przemysłowa”. Podczas wydarzenia studenci mieli możliwość zapoznania się z istotą prowadzonej przez nasza jednostkę działalności i ofertą wsparcia na rzecz społeczności akademickiej

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy opiekuna koła naukowego – prof. dr hab. Małgorzaty Sznitowskiej,  która dostrzegła potrzebę budowania świadomości i gotowości do współpracy nauki z biznesem. Uczestnikami wydarzenia byli studenci IV, V i VI roku Wydziału Farmaceutycznego GUMed,  członkowie społeczności skupionej wokół działającego od 2002 Studenckiego Koła Naukowego „ISPE – Farmacja Przemysłowa” przy Katedrze Farmacji Stosowanej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Grupa jest częścią  International Society for Pharmaceutical Engineering, organizacji zrzeszającej przedstawicieli przemysłu medycznego i farmaceutycznego. 

Spotkanie rozpoczęła dr Katarzyna Waligóra-Borek zaprezentowała informacje dotyczące o  zakresu działalności Centrum Transferu Technologii i wyjaśniała praktyczne aspekty związane z należytym zapewnienie ochrony praw własności intelektualnej dla opracowanych wynalazków. Istotną kwestią poruszaną podczas wystąpienie była prezentacja możliwych ścieżek komercjalizacji z uwzględnieniem form finansowania prac badawczo-rozwojowych. Szczególnym zainteresowaniem wśród słuchaczy cieszyły się informacje dotyczące projektu From Scientists to Innovators for Industry / SCI FI – cyklu szkoleniowego kierowanego do studentów, doktorantów i młodych naukowców,  którzy są zainteresowani rozpoczęciem kariery w przemyśle lub rozpoczęcia współpracy z przemysłem w ramach swoich badań. Warto wspomnieć, iż finał kolejnej edycji zaplanowany na 2024 rok odbędzie się w Gdańsku.

Z kolei p. Marcin Stolarek skupił się na aspektach biznesowych związanych z komercjalizacją opracowanych wynalazków. Zachęcał przyszłych naukowców do definiowania potencjalnych adresatów opracowywanych rozwiązań już na etapie projektowania badań podstawowych. Jego zdaniem jest to jeden z kluczowych warunków do odniesienia sukcesu gospodarczego, gdyż szanse na skomercjalizowanie mają projekty, które zaspokajają precyzyjnie określone potrzeby rynku. Na koniec wystąpienia przypominał zgromadzonym, iż w ramach naszej jednostki oferujemy spersonalizowany mentoring dla naukowców w formie indywidualnych konsultacji.

Dyskusja po prezentacja dotyczyła budowania wspólnej płaszczyzny dla nauki i biznesu aby w pełni efektywnie wykorzystywać rezultaty prowadzonych badań. Uczestnicy dostrzegli konieczność prowadzenia systematycznego dialogu pomiędzy nauką a biznesem. Ponadto zgodnie przyznali, iż tego typu inicjatywy pozwalają poszerzać ich wiedzę a także lepiej rozumieć mechanizmy rządzące przemysłem. Dzięki temu przyszli naukowcy moją kompetencje aby świadomie planować własną przyszłość naukową jak i biznesową.