Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii

Nie każdy wie, że CTT GUMed jest członkiem Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT).

PACTT jest dobrowolnym zrzeszeniem jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej najlepszych polskich uczelni, a także przedstawicieli instytutów Polskiej Akademii Nauk, Instytutów badawczych oraz jednostek Sieci Badawczej Łukasiewicz. Porozumienie ma charakter ogólnopolski, obecnie liczy prawie 90 członków, a jego szeregi sukcesywnie zasilają nowi partnerzy.

Współpraca instytutów w ramach PACTT, daje GUMed możliwość reprezentacji członków Porozumienia przed organami administracji publicznej, związkami pracodawców oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz innowacji i współpracy nauki z biznesem. Reprezentacja ta dotyczy zwłaszcza takich zadań, jak opiniowanie dokumentów strategicznych i działań podejmowanych przez uprawnione organy w zakresie polityki innowacyjnej państwa czy inicjowanie działań proinnowacyjnych o charakterze ogólnokrajowym.

W ramach wymiany dobrych praktyk i poszerzania standardów działania jednostek należących do PACTT, członkowie Porozumienia organizują cyklicznie Konferencje o zasięgu międzynarodowym. Podczas zjazdów możliwa jest integracja środowiska zawodowego zajmującego się transferem wiedzy i technologii w warunkach akademickich ale również nawiązanie ciekawych współprac między ośrodkami o podobnym profilu działalności czy odnalezienie partnera biznesowego do dalszego rozwoju danego wynalazku.

Na stronie internetowej Porozumienia dostępny jest Katalog Innowacji, w którym zamieszczane są najciekawsze oferty technologiczne wynalazków opracowanych w ramach działalności naukowej poszczególnych instytutów należących do PACTT. Opracowana oferta adresowana jest do firm i Funduszy Inwestycyjnych gotowych zainwestować w rozwój danej technologii.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą wynalazków PACTT: https://pactt.pl/katalog-innowacji