Informowanie o wynikach działalności naukowej oraz know-how

W każdym przypadku, gdy pracownik uczelni w wyniku prowadzonych na niej prac uzyskuje technologię, metodę lub inne rozwiązanie, które może mieć zastosowanie w gospodarce jest zobowiązany do poinformowania pracodawcy o tym fakcie. Powyższy obowiązek jest uregulowane na poziomie ustawowym, tj. w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej PSWiN) Art. 154. ust. 1. Pracownik przekazuje uczelni publicznej informację o wynikach działalności naukowej oraz o know-how związanym z tymi wynikami.

Warto również podkreślić, że w naszej Uczelni obowiązuje Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w GUMed (Załącznik nr 1 do Uchwały 48/2017 Senatu GUMed z dnia 27.11.2017 r.), który określa sposób w jaki pracownik jest zobowiązany poinformować uczelnię. Następuje to poprzez złożenie Formularza zgłoszenia informacji o wynikach badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami. Powyższe dokumenty są dostępne pod linkiem https://ctt.gumed.edu.pl/zgloszenie-innowacji/

Czy zobowiązanie do poinformowania uczelni dotyczy tylko pracowników?

Nie, ustawodawca wskazuje również, że zobowiązanie to spoczywa na doktorantach oraz studentach. Natomiast w uczelni obowiązek ten powinien być uregulowany poprzez wyżej wspomniany Regulamin zgodnie za zapisami Ustawy PSWiN w art. 152 ust. 2. W regulaminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, senat uczelni publicznej określa ponadto: pkt 2. zasady i tryb przekazywania uczelni publicznej przez pracownika, doktoranta i studenta informacji o wynikach działalności naukowej oraz o know-how związanym z tymi wynikami, informacji o uzyskanych przez pracownika środkach z komercjalizacji oraz zasady i tryb przekazywania przez pracownika przysługujących uczelni części środków uzyskanych z komercjalizacji.

Regulamin obowiązujący na naszej Uczelni wskazuje odpowiednio w par. 9 ust. 2 Student, Doktorant i Współpracownik przekazują informację o wynikach badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami promotorowi pracy dyplomowej lub opiekunowi naukowemu, którzy zobowiązani są do zgłoszenia Uczelni informacji o ww. wynikach.

Kto zatem jest zobowiązany do informowania uczelni o wynikach badań?

Zobowiązanie dotyczące informowania uczelni o wynikach badań dotyczy, zgodnie z obowiązującym na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym Regulaminem Pracowników, Doktorantów, Studentów oraz Współpracowników.

W jaki sposób wypełnić zobowiązanie do informowania uczelni o wynikach badań?

Informację o wynikach badań naukowych na Formularzu należy złożyć do Centrum Transferu Technologii, które obsługuje proces zarówno w zakresie zabezpieczenia praw własności intelektualnej jak również w zakresie komercjalizacji.