Nauka czy komercjalizacja?

Tak zadane pytanie jest z gruntu niewłaściwe. Nauka nie stoi w kontrze do komercjalizacji, nie jest konieczne również wybieranie pomiędzy nauką a komercjalizacją. Transfer technologii opracowanych na uczelni ma stanowić korzyść dla społeczeństwa oraz gospodarki w zakresie dostarczania nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań.

Badania naukowe realizowane są w dwóch głównych nurtach. Pierwszy to badania podstawowe – eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Drugi nurt to badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług bądź też wprowadzanie znaczących ulepszeń do już istniejących. Cześć z wyników badań aplikacyjnych ma bezpośrednie przełożenie na szeroko rozumiane wykorzystanie gospodarcze.

Rezultaty prowadzonych badań posiadające zidentyfikowane i potwierdzone zastosowanie są możliwe do wdrożenia przez podmioty trzecie, tj. firmy, przedsiębiorstwa, które mają odpowiednie doświadczenie oraz zasoby.

Proces transferu technologii od przygotowania fiszki (oferty technologicznej) poprzez poszukiwania i kontakt z podmiotami gospodarczymi realizowany jest przez pracowników Centrum Transferu Technologii. Twórcy rozwiązania włączają się na etapie przedstawienia technologii potencjalnemu nabywcy. Ich wiedza merytoryczna jest niezbędna do rozmów na etapie ustalania szczegółów dotyczących istoty wynalazku. Kolejnym etapem, jeżeli przedsiębiorca chce nabyć technologię, jest proces prowadzonych negocjacji, które realizowany jest przez pracowników Centrum Transferu Technologii w bezpośrednim kontakcie i uzgodnieniu z władzami uczelni. Zabezpieczone zostają zarówno kwestie finansowe dotyczące właściciela wynalazku – Uczelni a także Twórców (zgodnie z podziałem przychodów określony w Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w GUMed (Załącznik nr 1 do Uchwały 48/2017 Senatu GUMed z dnia 27.11.2017 r.) https://ctt.gumed.edu.pl/zgloszenie-innowacji/

Zabezpieczeniu podlegają również kwestie dotyczące rozwoju wynalazku, tak aby urzeczywistnić dostępność technologii dla społeczeństwa, pacjentów, medyków.

Podsumowując pytanie nie powinno brzmieć nauka czy komercjalizacja powinno być to twierdzenie nauka i komercjalizacja, rozumiane jako naturalny proces praktycznego stosowania wyników badań, nowych technologii z korzyścią dla ich odbiorców.