Procedura patentowa

Patent na wynalazek daje właścicielowi wyłączne prawo do czerpania finansowych korzyści z praktycznego wykorzystania danego rozwiązania. Oznacza to, że żadna firma bez naszej zgody nie będzie mogła produkować ani sprzedawać wynalazku, który został przez nas opracowany. Do ochrony patentowej można zgłaszać wynalazki, które nie zostały nigdy wcześniej opublikowane ani nie były przedstawiane na targach branżowych czy konferencjach. Okres ochrony patentu trwa maksymalnie 20 lat, przy czym ochronę tą musimy systematycznie przedłużać, wpłacając do urzędu patentowego odpowiednie opłaty. Obszar ochrony wybierany jest przez zgłaszającego, może obejmować tylko Polskę czy inny wybrany kraj lub też ochrona może być szeroka i obejmować Europę czy wskazaną część świata.

Niezależnie od planowanego zasięgu ochrony, procedurę zgłoszenia wynalazku najczęściej rozpoczynamy w urzędzie w kraju, w którym opracowany został dany wynalazek. W naszym przypadku zgłoszenia dokonujemy w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumentacja niezbędna do zgłoszenia wynalazku, opracowywana jest przez rzecznika patentowego, kancelarią obsługującą GUMed w tym zakresie jest Kancelaria Patentowa JWP. Do urzędu należy złożyć: podanie o udzielenie patentu, opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe, skrót opisu oraz jeżeli jest taka konieczność rysunki wynalazku. Istota zgłoszenia kryje się w odpowiednio opisanych zastrzeżeniach patentowych, które bardzo dokładnie precyzują przedmiot i zakres wnioskowanej ochrony. Rzecznik patentowy reprezentujący sprawę, wysyła do urzędu zgłoszenie i po tym dniu, możemy już ujawniać istotę wynalazku innym, tj. możemy publikować czy zgłaszać wynalazek na targi czy konferencje.

Po dokonaniu zgłoszenia, urząd ma czas na analizę wysłanych dokumentów. W pierwszym etapie następuje badanie formalne, w trakcie którego urząd przygotowuje sprawozdanie ze stanu techniki, czyli opracowuje przegląd dostępnej literatury patentowej dotyczącej zgłoszenia. Po około 18 miesiącach wynalazek zostaje opublikowany w Biuletynie Urzędu Patentowego. W ten sposób konkurenci mogą zapoznać się z istotą naszego wynalazku i zgłaszać do urzędu ewentualne zastrzeżenia. W dalszym etapie dokonywanej przez urząd oceny następuje badanie merytoryczne. Eksperci urzędu badają czy zgłoszony wynalazek spełnia wymogi aby uzyskać ochronę patentową, oceniają czy rozwiązanie jest nowe, posiada odpowiedni poziom wynalazczy i czy nadaje się do przemysłowego zastosowania. Cała procedura od momentu zgłoszenia wynalazku do momentu przyznania patentu trwa zazwyczaj 4-5 lat. Jeżeli po przeprowadzonych przez urząd badaniach formalnych i merytorycznych, nie ma żadnych przeszkód do udzielenia ochrony, Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu patentu. Po uiszczeniu opłaty, nadawany jest numer patentu, informacja ogłaszana jest w Wiadomościach Urzędu Patentowego, a właściciel rozwiązania otrzymuje dokument patentowy i może się już cieszyć z przyznanego mu monopolu na opracowane rozwiązanie.