Wycena technologii – klucz do sukcesu komercjalizacji bezpośredniej

Efektywny proces zarządzania innowacjami jest nierozłącznie związany z koniecznością określania wartości opracowanych wynalazków.  Wycena technologii to proces oceny wartości technologicznej innowacji, know how oraz innych wartości niematerialnych i prawnych powstałych w efekcie opracowania nowego wynalazku. Głównym celem przygotowania wyceny jest określenie potencjału dochodowego oraz szacowanie kosztów związanych z rozwojem, komercjalizacją i wprowadzeniem na rynek danej technologii. Dokument taki jest przygotowywany najczęściej w przypadku podjęcia decyzji o sprzedaży praw do wynalazku lub udzieleniu licencji (komercjalizacja bezpośrednia). Stanowi on swoiste ramy dla prowadzonych negocjacji pomiędzy Uczelnią a podmiotem zainteresowanym wynalazkiem.

Oszacowanie wartości ocenianej technologii opiera się na analizie najważniejszych czynników takich jak:

1. Potencjał rynkowy: Ocena wielkości i dynamiki rynku, w którym dana technologia ma być wprowadzona, oraz możliwości wdrożenia. Badanie konkurencji, analiza trendów rynkowych i zrozumienie potrzeb klientów są kluczowe dla określenia potencjalnego popytu na nową technologię.

2. Unikalność i wartość dodana rozwiązania: Określenie, jak technologia różni się od istniejących rozwiązań na rynku i jakie korzyści może przynieść użytkownikom. Wartość dodana może wynikać z oszczędności czasu, zwiększonej wydajności, poprawy jakości lub innych czynników, które wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstwa.

3. Status własności intelektualnej: Analiza praw własności intelektualnej i zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony wynalazków poprzez patenty poprzedzone zgłoszeniem patentowym jest kluczowa dla oceny ryzyka związanego z wdrożeniem technologii. Wybór właściwej ścieżki ochrony przed konkurencją zwiększa wartość technologii.

4. Perspektywa rozwoju: Ocena możliwości rozwoju technologii, w tym badania i rozwoju, skalowalności, dostępności zasobów i zdolności produkcyjnych. Ważne jest zrozumienie, czy technologia ma potencjał do długoterminowego wzrostu i adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.

5. Ryzyko inwestycyjne: Identyfikacja i ocena ryzyka technologicznego, rynkowego, finansowego czy regulacyjnego. Wycena powinna pozwolić potencjalnym partnerom komercjalizacji ocenić stopień ryzyka i potencjalne zwroty z inwestycji.

Poprawne dokonanie wyceny technologii jest zadaniem trudnym i wymagającym posiadania dużego doświadczenia z zakresu m.in. finansów. Najczęściej wyceny są przygotowywane przez finansistów w oparciu o konkretne typy wyceny takie jak: metoda porównawcza, metoda kosztowa, metoda dochodowa. Wybór odpowiedniej metody zależy od rodzaju badanej technologii, sektora gospodarki w którym znalazłaby zastosowanie a także od dostępności danych dot. analizowanej branży.

Aby dowiedzieć się więcej na temat wycen technologii przeprowadzanych przez Centrum Transferu Technologii zachęcamy do kontaktu z nami!