Punkty za patenty w ocenie parametrycznej jednostek GUMed.

Jak Państwo zapewne wiecie, w ramach utrzymania potencjału badawczego uczelni, część subwencji otrzymywanej przez uczelnie z budżetu państwa, przydzielana jest na realizację statutowych tematów badawczych Państwa jednostek.

W związku z tym, że wysokość przyznanego finansowania zależy od liczby punktów zdobytych przez daną jednostkę w ocenie parametrycznej, warto zapoznać się ze szczegółowym regulaminem przyznawania punktów opracowanym przez Biuro ds. Nauki, który dostępny jest w extranecie pod adresem: https://extranet.gumed.edu.pl/news.php/531934/601292.

W oparciu o ww. regulamin jednostki GUMed są punktowane również przez Centrum Transferu Technologii w zależności od liczby dokonanych zgłoszeń patentowych, liczby przyznanych patentów, wzorów użytkowy, znaków towarowy czy zarejestrowanych wzorów przemysłowych, ale także zgłoszonych do biura CTT formularzy informacji o wynikach badań naukowych.

Warto jest więc pamiętać, że oprócz obowiązku, jaki spoczywa na naukowcu, związanym z koniecznością zgłoszenia do CTT informacji o wynikach badań naukowych, które mają potencjał komercyjny, taki zespół naukowy zdobywa 100 punktów w ocenie parametrycznej swojej jednostki, za każdy zgłoszony formularz. O obowiązku zgłoszenia wynalazku o potencjale wdrożeniowym, pisaliśmy w oddzielnym wpisie, zainteresowanych zapraszamy do lektury: https://ctt.gumed.edu.pl/2023/02/03/informowanie-o-wynikach-dzialalnosci-naukowej-oraz-know-how/. Podobnie, za przyznany patent można dostać nawet do 1000 punktów w zależności od tego czy dane rozwiązanie zostało już wprowadzone na rynek i czy została nam przyznana ochrona na terytorium polski czy szersza.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe zasady punktacji pozapublikacyjnych osiągnięć naukowych w 2023 roku dot. kwestii zapewnienia ochrony własności intelektualnej oraz wdrożenia danego rozwiązania na rynek. Warto zapoznać się z listą, aby móc właściwie zaplanować prace na kolejny rok działalności Państwa jednostek.

1. Patent na wynalazek udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz uczelni, której pracownikiem jest twórca lub współtwórca wynalazku zatrudniony w ocenianej jednostce GUMed 200 pkt., 500 pkt – jeżeli wynalazek jest wdrożony;

2. Patent na wynalazek udzielony przez Europejski Urząd Patentowy lub inny urząd zagraniczny na rzecz uczelni, której pracownikiem jest twórca lub współtwórca wynalazku zatrudniony w ocenianej jednostce GUMed – 400 pkt., 1000 pkt. – jeżeli wynalazek jest wdrożony;

3. Patent na wynalazek udzielony za granicą lub udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podmiotu innego niż oceniana jednostka naukowa, której pracownikiem jest twórca lub współtwórca wynalazku – 100 pkt.;

4. Prawo ochronne na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielony za granicą na rzecz uczelni, której pracownikiem jest twórca lub współtwórca zatrudniony w ocenianej jednostce GUMed – 100 pkt., 200 pkt. – jeżeli prawo ochronne jest zastosowane;

5. Formularz zgłoszenia informacji o wynikach badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami jako zgłoszenie do CTT GUMed – 100 pkt.;

6. Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz uczelni, której pracownikiem jest twórca lub współtwórca wynalazku zatrudniony w ocenianej jednostce GUMed – 50 pkt.;

7. Międzynarodowe zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz uczelni, której pracownikiem jest twórca lub współtwórca wynalazku zatrudniony w ocenianej jednostce GUMed – 50 pkt.;

8. Uzyskane i potwierdzone przez inne podmioty przychody ze sprzedaży produktów będących efektem wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych w jednostce naukowej – 100 pkt. za każde 20 tys. zł przychodu podmiotu z tego tytułu, nie więcej niż 500 pkt.