Czy każdy wynalazek jest atrakcyjny dla biznesu?

Aby wdrożenie nowej technologii na rynek miało szanse zakończyć się sukcesem kluczowe dla Twórców wynalazku powinno stać się znalezienie odpowiedzi na pytanie o biznesową atrakcyjność zaproponowanego rozwiązania. Praktyka pokazuje, iż to co w świecie nauki jest wartościowe nie zawsze spełnia oczekiwania potencjalnych użytkowników. Wynalazki, których istotę cechuje wysoki poziom naukowy, nierzadko potwierdzone patentami w konfrontacji z potrzebami rynku mogą okazać się zupełnie nieatrakcyjne a wręcz niezrozumiałe dla odbiorców. Potencjalni użytkownicy zaproponowanego wynalazku mogą posiadać odmienne oczekiwania, niespójne z hipotezami członków zespołów naukowych. Należy wspomnieć, iż cechą wspólną większości skomercjalizowanych wynalazków, które odniosły sukces rynkowy nie był wysoki poziom prezentowanej doskonałości naukowej. Zazwyczaj receptą na zaistnienie gotowego produktu na rynku efektywne wykorzystanie innowacji w celu wdrażania usprawnień pozwalających tworzyć przewagi konkurencyjne nad produktami konkurencji.

Precyzyjne określenie profilu potencjalnego klienta pozwala istotnie wpłynąć na zmniejszenie poziomu ryzyka w projekcie. Modyfikacje prowadzonych prac badawczych i rozwojowych, uwzględniające zidentyfikowane potrzeby klienta umożliwiają opracowanie rozwiązania, które precyzyjniej zaspokajają potrzeby rynku. Im bardziej rozwiązanie jest spójne z oczekiwaniami rynku tym większe są szanse na znalezienie większej liczby klientów. Większe grono zainteresowanych odbiorców przekłada się na większą sprzedaż czyli w konsekwencji na wzrost przychodów z tytułu komercjalizacji. Określając profile odbiorców warto zdefiniować kto będzie użytkownikiem a kto płatnikiem opracowanej technologii. Jest to istotne, gdyż potrzeby wymienionych dwóch grup mogą być różne – np. potrzeby pacjenta zazwyczaj są odmienne niż płatnika czyli szpitala a jeszcze inne niż lekarza stosującego wynalazek w praktyce.

Definiując cele związane z komercjalizacją opracowanego rozwiązania należy mieć świadomość złożoności procesu. Cele te mogą stanowić istotne wyzwanie nawet dla doświadczonych zespołów naukowych. Aby efektywnie zarządzać poziomem ryzyka w projekcie zalecane jest już na etapie formułowania jego koncepcji zbadanie i uzyskanie potwierdzenia istnienia zapotrzebowania rynkowego na projektowane rozwiązanie. W tym celu warto posłużyć się technikami używanymi w metodologiach stosowanymi do tworzenia modeli biznesowych np. Value Proposition Canvas (VPC).

Źródło: www.studiosoftware.pl

Narzędzie to pozwalają zespołom projektowym w prosty i logiczny sposób określić profile docelowych klientów i dogłębnie zidentyfikować ich potrzeby.  Na podstawie posiadanych informacji o odbiorcach Twórcy mogą wspólnie opracować tzw. „propozycję wartości”, w która w istocie stanowi odpowiedź na problemy klientów oraz określa przewagi konkurencyjne nad innymi istniejącymi rozwiązaniami. Silną stroną Value Proposition Canvas jest uniwersalność i łatwość stosowania nawet przez zespoły naukowe nie posiadające doświadczenia biznesowego. Dlatego warto rozważyć wprowadzenie VPC jako narzędzia analitycznego do codziennej pracy zespołów badawczych.

Aby dowiedzieć się więcej o Value Proposition Canvas i innych narzędziach zachęcamy Państwa do kontaktu z nami.