Dlaczego wdrożenie trwa tak długo?

Przede wszystkim na wdrożenie powinniśmy patrzeć jak na proces, który składa się z wielu etapów. Początek procesu  możemy przyjąć w chwili, gdy w wyniku realizacji badań część z otrzymanych wyników może mieć potencjał do wdrożenia, innymi słowy może mieć zastosowanie gospodarcze. Kolejne etapy, jeżeli stwierdzimy, iż istnieje potencjał do wdrożenia wynalazku, to zabezpieczenie praw własności. W przypadku uczelni realizowane najczęściej jest poprzez zgłoszenie ich do ochrony w Urzędzie Patentowym RP. Następuje ono na bardzo wczesnym etapie rozwoju technologii w przypadku wynalazków zgłaszanych przez uczelnie, ze względu na priorytetową działalność pracowników naukowych tj. publikowanie wyników badań naukowych. W tym miejscu warto zaznaczyć, że wartość gospodarczą stanowią tylko te rozwiązania, które nie zostały upublicznione. Po opublikowaniu wyników badań przechodzą one do domeny publicznej i każdy może z nich korzystać, oczywiście z zaznaczeniem kto jest ich autorem. Zgłoszenie do ochrony patentowej umożliwia zabezpieczenie praw własności intelektualnej dla danej innowacji. Wówczas można publikować wyniki badań w czasopismach naukowych oraz prezentować na konferencjach bez obawy utraty praw do własności intelektualnej.

Zgłoszenie na wczesnym etapie powstawania innowacji w konsekwencji powoduje, że kolejne etapy wydają się trwać dłużej, gdy komercjalizacja następuje przez uczelnię. Technologie zgłoszone do ochrony patentowej wymagają dalszych badań, walidacji, które pozwolą na podniesienie ich gotowości technologicznej. W uczelni tylko niewielka część dostępnych finansowań takich jak np. inkubatory pozwala na sfinansowanie przygotowania protopopów i walidacji, a to jest kluczowe dla technologii, aby udowodnić ich przydatność w zakresie zastosowania.

W zakresie realizacji wstępnych prac przedwdrożeniowych, czyli dostosowania technologii do potencjalnego odbiorcy lub potwierdzenie skuteczności działania danej technologii w warunkach laboratoryjnych, dotychczasowe doświadczenia wskazują, że niezbędny czas to minimum od 1,5 roku do 3 lat. Wszystko oczywiście zależy od rodzaju technologii, którą chcemy wdrożyć. Kolejne etapy wdrożenia także będą różnić się w zakresie czasu niezbędnego do pojawienia się technologii na rynku. W przypadku rozwiązań typu software okres potrzebny na wdrożenie rozwiązania będzie zdecydowanie krótszy niż w przypadku nowych wyrobów medycznych, urządzeń czy leków, dla których należy przeprowadzić badania kliniczne co wiąże się zarówno z dużymi nakładami finansowymi jak również czasem niezbędnym na ich przeprowadzenie.

Wdrażanie technologii medycznych zawsze będzie się cechować długim czasem od powstania technologii do ich wprowadzenia na rynek usług medycznych.