GUMed wspiera projekty o potencjale wdrożeniowym

W marcu informowaliśmy o roztrzygnięciu kolejnego naboru wniosków w ramach działania Inkubator GUMed w ramach którego trzy zespoły badawcze otrzymały wsparcie finansowe na realizację prac badawczo-rozwojowych i przedwdrożeniowych. Dzisiaj zapraszamy do bliższego zapoznania się ze zwycięskimi inicjatywami.

Głównym celem konkursu grantowego „Inkubator GUMed” jest stymulowanie aktywności naukowców w kierunku realizacji projektów badawczych, które – oprócz wartości naukowej – mogą posiadać także potencjał komercyjny. W tegorocznej edycji zgłoszono dwanaście projektów, które zostały ocenione przez Komitet Inwestycyjny złożony z przedstawicieli świata biznesu z doświadczeniem w branży medycznej i biotechnologicznej. Eksperci zwracali uwagę przede wszystkim na to, czy zaproponowane projekty rozwiązują potrzeby potencjalnych klientów, poszukując wśród zgłoszeń takich rozwiązań, które łączą doskonałość naukową z użytecznością gospodarczą. Ostatecznie finansowanie zostało przyznane trzem inicjatywom, a w podjęciu decyzji pomogły ekspertom spotkania z wnioskodawcami.

Najwyżej oceniony został projekt „Badania in vivo oraz opracowanie prototypu potencjalnego leku przeciwnowotworowego nowej generacji Graph-2-ME opartego na grafenie w terapii miejscowej zaawansowanych guzów skóry”, który będzie realizowany pod kierownictwem prof. Magdaleny Górskiej-Ponikowskiej we współpracy z zespołem prof. Ewy Iżyckiej-Świeszewskiej, zespołem prof. Tomasz Bączka oraz lek. wet. Grażyną Sularz z Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej. Skład zespołu jest interdyscyplinarny – obejmuje zarówno lekarzy, farmaceutów, jak również chemików i biologów molekularnych.

Nasze badania na modelu zwierzęcym mają na celu określenie efektywności, profilu farmakokinetycznego oraz bezpieczeństwa stosowania hybrydy płatków tlenku grafenu oraz 2-metoksyestradiolu jako potencjalnego leku przeciwnowotworowego do stosowania miejscowego. Projekt zakłada również opracowanie formulacji oraz prototypu o potencjale komercyjnym. Proponowanego przez nas rozwiązania nie ma na rynku onkologicznym, a pojawienie się leków na bazie grafenu na rynku prognozowane jest dopiero na 2030 rok. Rozważamy rejestrację formulacji jako wyrobu medycznego przy jednoczesnej kontynuacji badań, które będą podstawą do rejestracji jako leku. Opracowaną przez nas hybrydę Graph-2-ME zamierzamy zgłosić na poziomie krajowym i międzynarodowym – mówi dr hab. Magdalena Górska-Ponikowska, prof. Uczelni.

Dofinansowanie uzyskał również projekt „Ocena toksyczności ostrej i przewlekłej zmodyfikowanego oksysterolu CF3-7α,25OHC i barbadyny in vivo autorstwa zespołu dr Aleksandry Rutkowskiej, zastępcy kierownika badań Centrum Chorób Mózgu. Jego współtwórcą jest prof. Bartosz Karaszewski – kierownik badań Centrum Chorób Mózgu. Głównym celem projektu jest zbadanie, czy zmodyfikowany przez zespół oksysterol 7α,25-OHC, który jest naturalnym ligandem receptora EBI2 (GPR183), stymuluje naturalne procesy odbudowy mieliny w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) in vivo. Badanie prowadzone jest pod kątem nowych możliwości w terapii stwardnienia rozsianego (SM), choroby, która jest główną przyczyną nieurazowej niepełnosprawności młodych dorosłych na świecie. Po pomyślnym zakończeniu badan przedklinicznych i klinicznych, zmodyfikowany oksysterol 7α,25-OHC może zostać pierwszą terapią modulującą odbudowę mieliny w ośrodkowym układzie nerwowym w bezpośrednim mechanizmie, wykorzystaną następnie w terapii SM oraz innych chorób, w przebiegu których dochodzi do jej zubażania.

– Planowanie badań naukowych przez pryzmat ich późniejszego zastosowania ma swoją specyfikę – wyjaśnia dr Aleksandra Rutkowska. Wynika to z faktu, że należy zabezpieczyć prawa własności intelektualnej, co w znaczący sposób wpływa na cały proces. Brak możliwości publikowania danych opisujących wynalazek znacząco wpływa np. na możliwości wnioskowania o granty naukowe. Otwierają się jednak inne ścieżki pozyskiwania środków – z funduszy inwestycyjnych, firm farmaceutycznych czy od prywatnych inwestorów. Perspektywa naukowca różni się jednak od perspektywy inwestora. Dla naukowca najważniejsze będzie pytanie o mechanizm działania, dla potencjalnego inwestora – o to, czy kwestia własności intelektualnej została własciwie zabezpieczona. Tych różnic doświadczyłam już wcześniej – jako pomysłodawczyni i główna badaczka w startupie Labertis Scientific, w którym zajmowałam się opracowaniem metody diagnostycznej choroby Alzheimera opartej na badaniu poziomu cząsteczek mikroRNA we krwi.

Projekt „Produkcja wariantu gain-of-function białka C2 układu dopełniacza w bakteryjnym systemie ekspresji” kierowany przez dr. hab. Marcina Okroja jest trzecim wyróżnionym w tegorocznym konkursie „Inkubator GUMed”.  Celem naukowców jest otrzymanie hiperaktywnego wariantu białka C2 dopełniacza w prokariotycznym systemie ekspresji.

– Hiperaktywne komponenty ścieżki klasycznej układu dopełniacza zostały po raz pierwszy zidentyfikowane przez nasz zespół badawczy w pacjentów cierpiących na rzadkie choroby nerek – wyjaśnia dr hab. Marcin Okrój. Wtedy zrodził się pomysł na modyfikację odkrytych wariantów generycznych w taki sposób, aby służyły jako uniwersalny czynnik wzmacniający działanie immunoterapeutyków stosowanych m.in. w leczeniu chłoniaków i białaczek. Wynalazek uzyskał ochronę patentową w Polsce oraz Stanach Zjednoczonych, a analogiczne postępowanie przed Europejskim Urzędem Patentowym jest w toku. Uzyskane przez nas hiperaktywne warianty C2 zostały wyprodukowane w komórkach ludzkich hodowanych in vitro, co jest metodą zapewniającą optymalną formułę białka dla badań naukowych, ale jednocześnie kosztowną i wymagającą dodatkowych analiz przy dopuszczeniu do użytku medycznego. Uwagę na ten problem zwróciła nam firma zainteresowana komercjalizacją wynalazku. Aby zwiększyć jego atrakcyjność, planujemy uzyskać opatentowany przez nas produkt w systemie bakteryjnym i potwierdzić jego funkcjonalność analogiczną do tej obserwowanej w wersji wyprodukowanej w komórkach ludzkich.

Konkurs grantowy Inkubator GUMed finansowany jest ze środków programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Naukowcy mogą pozyskać do 150 tys. zł z przeznaczeniem na wydatki takie jak: koszty prac laboratoryjnych, zakup materiałów i surowców, przygotowanie prototypu, a także opłacenie usług badawczych, ekspertyz oraz wszelkich analiz i raportów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. Centrum Transferu Technologii GUMed zapewnia laureatom opiekę administracyjną i wsparcie w zakresie zarządzania realizacją prac przedwdrożeniowych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *