A może „transferowa” check lista…

Część osób listę zakupów czy plan zadań, które ma do zrobienia w pracy przygotowuje zawsze. Dla innych to zbędna strata czasu, ale czy zawsze tak jest…

Warto przygotować standardową check listę przy przystępowaniu do pisania wniosku grantowego, nawiązywaniu współpracy badawczej, współpracy przy pracy zleconej oraz wszelkich innych formach współpracy, które będą rodziły zobowiązania. Z perspektywy transferu technologii są takie punkty, których spełnienie znacząco ułatwia i usprawnia kolejne działania w zakresie komercjalizacji. Może, co nawet bardziej istotne, braki w kwestiach formalnych na początkowym etapie mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić komercjalizację, a najlepszym przypadku spowodować mniejsze zyski w przyszłości.

Dlatego poniżej „transferowa” check lista na co warto zwrócić uwagę, jeżeli wyniki, które powstaną w ramach współpracy mają zostać wdrożone w gospodarce.

Przystępując do współpracy z partnerem należy jasno opisać kto oraz jaki zakres prac będzie realizował, istotne jest również wskazanie jakie kompetencje i umiejętności który podmiot wnosi. Konieczne jest także wskazanie dokładnie jaką technologię wytworzoną wcześniej wnosi podmiot, jeżeli taka sytuacja ma miejsce.

W przypadku, gdy wnosimy do projektu technologię, która nie została zgłoszona wcześniej do Urzędu Patentowego a posiadamy know-how, należy złożyć formularz zgłoszenia rezultatu do Centrum Transferu Technologii. Formularz umożliwia w sposób ewidencjonowany wskazać jaki jest zakres dotychczasowych prac, które zostaną wniesione do dalszej współpracy. Formularz będzie podstawą do dalszego podziału praw własności pomiędzy współuprawnionymi. Klarowna sytuacja w zakresie praw własności intelektualnej na początku współpracy ułatwia dalsze działania.

Ważna, choć nadal często pomijana kwestia, to uwzględnienie w planowanym budżecie prac kategorii na szeroko rozumiany transfer technologii. Poczynając od środków na ochronę praw własności intelektualnej w procedurze krajowej, a także międzynarodowej zarówno w zakresie opłat patentowych jak również obsługi kancelarii patentowej.  Istotną kwestią jest również zabezpieczenie środków na wycenę technologii, w przypadku planowanej sprzedaży lub licencjonowania technologii. Wycenę, którą wykonują podmioty zewnętrzne tak, aby zachować jej obiektywność.

Check listę, zawsze można skonsultować w Centrum Transferu Technologii, aby mieć pewność, że nic nie zostało pominięte. Pomożemy w zakresie uzupełnienia poszczególnych punktów „transferowej” check listy, odpowiednich zapisów w umowach oraz kalkulacji dotyczących ochrony praw własności intelektualnej oraz wyceny wartości technologii.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *