Ocena technologii – TRL lekowy/szczepionkowy

Najczęściej stosowaną skalą do oceny zaawansowania rozwoju wynalazku jest skala gotowości technologicznej – TRL (Technology Readiness Level), często zamieszczana we wnioskach aplikacyjnych przez podmioty finansujące prace B+R. Skala TRL choć uniwersalna w swoim założeniu czasami może sprawiać trudności w przypadku wynalazków life-science.

Gotowość technologiczną można inaczej opisać dla poszczególnych etapów w zależności od grup wynalazków, tj. czy to jest lek/szczepionka, testy/modele oraz urządzenia diagnostyczne/medyczne. Poniższy przykład sześcioetapowej skali gotowości technologicznej dotyczy grupy wynalazków, do których można zaliczyć leki i szczepionki.

TRL 1 Przegląd publikacji naukowej oraz innych baz wiedzy

Aktywny monitoring bazy wiedzy naukowej. Wyniki badań naukowych są przeglądane i oceniane jako podstawa do charakteryzowania nowych technologii.

TRL 2 Opracowanie hipotez i projektów eksperymentalnych

Naukowe „opracowania pisemne” w celu generowania pomysłów badawczych, hipotez i projektów eksperymentalnych w celu rozwiązania powiązanych problemów naukowych. Koncentruje się na praktycznych zastosowaniach opartych na podstawowych zasadach. Możliwe jest wykorzystanie symulacji komputerowej lub innych platform wirtualnych do testowania hipotez.

TRL 3 Identyfikacja celu/kandydata i charakterystyka wstępnego kandydata(ów)

Rozpoczęcie badania, zbieranie danych i ich analiza, aby przetestować hipotezę. Poszukiwanie alternatywnych koncepcji, identyfikowanie i ocenianie krytyczne technologii i komponentów oraz rozpoczęcie charakterystyki kandydatów. Wstępna ocena skuteczności wykazana in vivo.

Szczegółowe poddziałania dla TRL 3

3A Identyfikacja cel i/lub kandydata.

3B Wykazanie działania in vitro kandydata(-ów) w celu przeciwdziałania skutkom czynnika zagrożenia.

3C Wygenerowanie wstępnych danych dotyczących skuteczności in vivo potwierdzające słuszność koncepcji – bez GLP (Good Laboratory Practice)

TRL 4 Optymalizacja kandydata i demonstracja aktywności i skuteczności in vivo niezgodna z GLP

Integracja technologii krytycznych dla rozwoju kandydatów. Rozpoczęcie prac nad modelem zwierzęcym. Wykazanie in vivo toksyczności i skuteczności bez GLP zgodnie z przeznaczeniem produktu. Rozpoczęcie eksperymentów w celu identyfikacji markerów, testów i punktów końcowych do dalszych badań nieklinicznych i klinicznych.

Modele zwierzęce: Zainicjowano opracowanie odpowiednich i istotnych modeli zwierzęcych dla pożądanych wskazań.

Testy: Rozpoczęcie opracowywania odpowiednich testów i powiązanych odczynników dla pożądanych wskazań.

Wytwarzanie: Wytwarzanie ilości na skalę laboratoryjną (tj. bez GMP (Good Manufacturing Practice) produktu masowego i proponowanego produktu użytkowego.

Szczegółowe poddziałania dla TRL 4

4A Wykazano aktywność in vivo bez GLP i potencjalną skuteczność zgodną z zamierzonym zastosowaniem produktu (tj. dawką, harmonogramem, czasem trwania, drogą podania i drogą prowokacji czynnikiem zagrażającym).

4B Przeprowadzono wstępne badania toksyczności bez GLP i określono farmakodynamikę i farmakokinetykę i/lub odpowiedź immunologiczną na odpowiednich modelach zwierzęcych (jeśli dotyczy).

4C Rozpoczęto eksperymenty w celu określenia testów, parametrów, markerów zastępczych i punktów końcowych do wykorzystania podczas badań nieklinicznych i klinicznych w celu dalszej oceny i scharakteryzowania kandydatów.

TRL 5 Zaawansowana charakterystyka kandydata i inicjacja rozwoju procesu GMP

Kontynuowanie badań in vivo bez GLP oraz opracowywanie modeli zwierzęcych i testów. Opracowanie projektu docelowych profili produktów. Opracowanie skalowalnego i powtarzalnego procesu produkcyjny zgodny z GMP.

Modele zwierzęce: Kontynuowanie opracowywania modeli zwierzęcych do badań skuteczności i zakresu dawek.

Testy: Rozpoczęcie opracowywania testów i metod analitycznych w trakcie procesu do charakteryzowania i uwalniania produktu, w tym oceny mocyi, czystości, sterylności i jakości, jeśli to konieczne.

Produkcja: Zainicjowanie rozwoju procesu produkcji na małą skalę podlegającego GMP.

Docelowy Profil Produktu: Szkic wstępnego docelowego profilu produktu. Należy wziąć pod uwagę kwestie dotyczące okresu przydatności do spożycia, warunków przechowywania i opakowania, aby upewnić się, że przewidywane użycie produktu jest zgodne z zamierzonym zastosowaniem, dla którego wymagana będzie zgoda odpowiednich organów certyfikujących.

Szczegółowe poddziałania dla TRL 5

5A Wykazać akceptowalną charakterystykę wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i eliminacji i/lub odpowiedzi immunologiczne w badaniach na zwierzętach bez  GLP, zgodnie z wymaganiami organów certyfikujących.

5B Kontynuowanie ustalania punktów końcowych i/lub zastępczych markerów skuteczności do wykorzystania w przyszłych badaniach GLP na modelach zwierzęcych. Zidentyfikować minimalną skuteczną dawkę, aby ułatwić określenie dawki „humanizowanej” po uzyskaniu danych klinicznych.

TRL 6 Produkcja serii pilotażowej GMP, zgłoszenie do odpowiednich jednostek certyfikujących i badanie(a) kliniczne fazy 1

Wytwarzanie partii pilotażowych zgodne z GMP. Przygotowanie odpowiednich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia badania klinicznego fazy 1 w celu określenia bezpieczeństwa i farmakokinetyki badanego artykułu klinicznego.

Modele zwierzęce: Kontynuacja opracowywanie modeli zwierzęcych poprzez badania toksykologiczne, farmakologiczne i immunogeniczne.

Testy: Zakwalifikowanie testów do kontroli jakości produkcji i immunogenności, jeśli ma to zastosowanie.

Produkcja: Wytwarzanie, zwalnianie i przeprowadzanie testów stabilności zgodnych z GMP produktów masowych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *